Według kodeksu rodzinnego obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża przede wszystkim krewnych. Najczęściej alimenty płacą rodzice na dzieci. Jednak w stosunkach między innymi krewnymi (np. przysposobionymi, małżonkami po rozwodzie lub separacji, rodzeństwem) alimentów może żądać tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Jedynie dziecku od rodziców należą się alimenty bez potrzeby udowodniania, że taki niedostatek istnieje.

Co do zasady obowiązek alimentacyjny obejmuje w pierwszej kolejności najbliższych krewnych a dopiero następnie dalszych krewnych. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanych w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskiwanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Stad sądy dość często zasądzaja alimenty od dziadków na rzecz wnuka w przypadku gdy ojciec uporczywie uchyla się od płacenia alimentów.

Ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę realne potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia dziecku środków umożliwiających mu jak najlepszy rozwój tzn. środki na naukę, mieszkanie, odzież, lekarstwa a także rozrywkę itd. Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego, także te których on sam nie wykonuje w celu ich uniknięcia tj. zasądzenia wyższych alimentów. Chodzi o sytuacje gdy ktoś specjalnie nie podejmuje pracy. Uprawniony zawsze może żądać zwiększenia wysokości ustalonego świadczenia alimentacyjnego, co musi odpowiednio umotywować przed sądem. Sąd może zawsze zasądzić wyższe alimenty niż tego żąda uprawniony, jest do tego uprawniony.

Roszczenie o alimenty przedawnia się z upływem trzech lat i nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. W sytuacji gdy uprawniony składa sprawę do sądu może żądać zabezpieczenia przyszłego roszczenia uprawdopodabniając jedynie roszczenie. Sąd może wówczas nakazać zobowiązanemu do natychmiastowego zaspokojenia uprawnionego, zabezpieczając przyszłe roszczenie.

W przypadku gdy zobowiązany uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów a uprawniony wie gdzie zobowiązany pracuje, może z prawomocnym wyrokiem w ręku żądać od pracodawcy potrącania należnych mu świadczeń bądź z prawomocnym wyrokiem udać się do komornika sądowego ( komornik pszczyna ) w celu egzekucji jego świadczenia. Z kolei pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek potrącać do trzech piątych z pensji zobowiązanego bez kwot wolnych, czyli od każdej zarobionej przez zobowiązanego złotówki. W razie notorycznego niewywiązywania sie z płaceniem alimentów, zobowiązanemu sąd może zasądzić odsiadkę w zakładzie karnym itp. Uprawniony może wówczas starać się o wypłacenie części kwoty zasądzonych alimentów od państwa.