W pierwszym artykule pisałam, o tym jak założyć własną firmę i jak ważny na tym etapie jest wybór formy opodatkowanie, gdyż od niego między innymi zależy opłacalność naszego biznesu.  Ostatnio przybliżyłam uproszczone formy opodatkowania, czyli kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Teraz przedstawię dwie ostatnie - zasady ogólne i podatek liniowy.


Zarówno opodatkowanie na zasadach ogólnych (inaczej zwane skalą podatkową), jak i podatek liniowy są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Dzieje się tak dlatego, że nie wszyscy mogą skorzystać z uproszczonych form opodatkowania, np. z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz dlatego, że przy tych formach mamy większy wpływ na wysokość podatku poprzez możliwość pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania.

Najpierw przedstawię części wspólne dla obu form opodatkowania.

Najważniejszym aktem prawnym jest tutaj Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz.307 z późn. zm.).

Obie formy charakteryzują się tym, że podstawą opodatkowania jest dochód. Dochodem jest różnica między osiągniętymi przez nas przychodami a poniesionymi kosztami w celu ich uzyskania.


Podstawą do opodatkowania jest dochód

przychód  ?  koszt  =  dochód

 

Skoro wysokość podatku zależy od poziomu dochodu, to nasuwa się wniosek, że im mniejszy dochód, to tym mniejszy zapłacimy podatek. Są na to dwa sposoby: pierwszy to pomniejszenie swoich przychodów, a drugi to zwiększanie kosztów. Zakładam, że będziemy się starali zmaksymalizować osiągane przychody, więc skupię się na kosztach.

Co może być kosztem?

Zgodnie z art. 22 w/w Ustawy: ?Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23?. Z tego artykułu dobrą informacją jest to, że kosztem może być wszystko związane z prowadzoną działalnością, co nie zostało wyłączone z katalogu kosztów. Złą jest to, że sam artykuł 23 ust. 1 liczy aż 61 punktów. Jeśli dołożymy do tego jeszcze pozostałe akty prawne, wyroki sądów oraz interpretacje urzędów skarbowych, to możliwości nam się znacznie zawężają.


W zależności od rodzaju działalności koszty mogą być różne, np. zakupione towary i materiały, paliwo do samochodu, czynsz za najem lokalu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wynagrodzenie pracowników, zapłacone składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy przedsiębiorcy, osób współpracujących oraz składki na ubezpieczenia pracowników(w części finansowanej przez pracodawcę). Chciałam tutaj zapewnić, że temat kosztów jest niezwykle ciekawy i  niejednokrotnie zagości w naszych poradach.

Do podstawowych obowiązków obu grup podatników należą:

  • wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy w terminie (do 20 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły),
  • sporządzanie spisu z natury (m.in. na dzień rozpoczęcia działalności oraz początek i koniec roku),
  • wystawianie rachunków lub faktur,
  • posiadanie i przechowywanie dokumentów księgowych (zarówno od strony przychodowej jak i zakupowej oraz kosztowej),
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (lub ksiąg rachunkowych, jeśli nasz przychód netto przekroczy kwotę 1,2 mln euro),
  • prowadzenie ewidencji zatrudnienia - jeśli oczywiście będziemy zatrudniać pracowników,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • składanie deklaracji PIT-36 (zasady ogólne) lub PIT-36L (podatek liniowy) do 30 kwietnia;

Jest już tego całkiem sporo, ale za to ile możliwości.

Różnice między zasadami ogólnymi a podatkiem liniowym.

Zasady ogólne charakteryzują się obliczaniem podatku w dwustopniowej skali podatkowej, w zależności od osiągniętego dochodu. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku. Pierwsze 85.528 zł opodatkujemy stawką 18%, a nadwyżkę ponad tą kwotę już stawką 32%.

? do kwoty 85.528 zł dochodu -  stawka podatku wynosi  18%

   np. podatek od kwoty dochodu 30.000 zł obliczymy w następujący sposób:
   30.000 zł x 18%, tj. 5.400 zł podatku
   tak obliczoną wartość pomniejszamy, o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł, czyli
   5.400 zł - 556,02 zł =  4.843,98 zł, tj. po zaokrągleniu do pełnych złotych 4.844 zł podatku do zapłaty;

? powyżej kwoty 85.528 zł podatek wynosi 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

   np. podatek od kwoty dochodu 100.000 zł obliczymy następująco:
  100.000 zł ? 85.528 zł, tj. 14.472 zł
  14.839,02 zł + (14.472 zł x 32%) = 19.470,06 zł, tj. po zaokrągleniu do pełnych złotych 19.470 zł podatku do zapłaty;

Jest to dobra forma opodatkowania dla działalności, w której mamy możliwość generowania kosztów. Pozwala również na wspólne rozliczenie się z małżonkiem i skorzystanie z ulg w rozliczeniu rocznym. Wskazana jest również dla osób, które prywatnie wynajmują swoje mieszkanie i ponoszą z tego tytułu wydatki, np. wyposażenia lub remontów.


Podatek liniowy gwarantuje nam stałą stawkę 19% podatku niezależnie od poziomu osiągniętego dochodu. Obliczając podatek nie możemy obniżyć go kwotą zmniejszającą podatek (556,02 zł).

? cały dochód opodatkowany jest 19% stawką podatku

   np. podatek od kwoty dochodu 100.000 zł obliczymy następująco:
  100.000 zł x 19% = 19.000 zł podatku do zapłaty;

Ta forma opodatkowania jest idealna dla osób, które będą osiągały wysokie dochody. Brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz brak ulg rekompensuje stała stawka podatku niezależnie czy osiągnięty dochód będzie wynosił  sto tysięcy czy milion złotych.

Jeśli jednak nie osiągniemy planowanego miliona złotych, przesadzimy z kosztami i wyjdzie nam na koniec roku strata, to w obu formach możemy ją rozliczyć w 5 kolejnych latach.

Również tak jak to było przy uproszczonych formach opodatkowania, możemy tutaj w obu przypadkach pomniejszyć podatek o odliczalną część obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli obecnie 219,19 zł z 254,55 zł comiesięcznie wpłacanej składki do ZUS-u.


                            Marta Czajowska-Wawak

                            Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.