W pierwszym artykule pisałam o tym, jak założyć własną firmę i jak ważny na tym etapie jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Jest to bardzo istotne, ponieważ między innymi od tego zależy opłacalność naszego biznesu. Przypomnę, że do wyboru mamy cztery możliwości: karta podatkowa, ryczałt, skala podatkowa i podatek liniowy - w tej części przybliżę dwie pierwsze formy  opodatkowania.

Zarówno opodatkowanie kartą podatkową jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są, tzw. preferencyjnymi formami opodatkowania. Te preferencje polegają przede wszystkim na uproszczonej formie prowadzenia dokumentacji oraz na braku strony kosztowej. Podatek płacimy na podstawie wydanej decyzji lub od osiągniętego przychodu, bez pomniejszania o ponoszone koszty działalności.


Karta podatkowa charakteryzuje się stosunkowo niską stawką podatku, którą się otrzymuje w formie decyzji od naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według naszego miejsca zamieszkania. Dlatego wybierając tę formę opodatkowania na wniosku o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) należy dołączyć formularz PIT-16. Koniecznie trzeba to zrobić przed rozpoczęciem działalności. 


Ta stawka podatku zależy, m.in. od rodzaju działalności, ilości zatrudnianych pracowników, liczby mieszkańców naszej miejscowości czy posiadaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Aby zorientować się mniej więcej co do wysokości tej kwoty możemy to sprawdzić w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930, z późn.zm.). Stawki te ulegają co roku aktualizacji, dlatego trzeba być czujnym na przełomie roku.


Do podstawowych obowiązków ?kartowiczów? należą:

 • wpłacanie podatku w terminie (do 7 dnia  miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28.12.),
 • wystawianie rachunków lub faktur, ale dopiero na żądanie klienta,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia ? jeśli oczywiście będziemy zatrudniać pracowników,
 • złożenie jednostronicowej deklaracji rocznej PIT-16A do 31 stycznia,
 • zawiadamianie urzędu skarbowego we wszelkich zmianach, np. w ilości zatrudnionych osób.

 

Prawda, że całkiem znośnie? Dlatego karta podatkowa jest idealna na przykład dla osób, które swoje hobby, np. fotografię, hafciarstwo czy stylizację paznokci chcą przerobić na biznes, a wolą to robić ostrożnie ? nie tracąc stałych źródeł przychodów z zatrudnienia. Jest to również dobre rozwiązanie dla innej działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej, np. usług fryzjerskich, krawieckich, parkingowych oraz niektórych wolnych zwodów, np. pielęgniarek, położnych? pod warunkiem że są one wymienione w w/w Ustawie.

Są oczywiście i pewne obostrzenia, np.:

 • nie możemy prowadzić już innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • nie możemy zlecać wykonywania usług na podstawie umów zlecenie czy o dzieło (dozwolone jest tylko zatrudnianie na podstawie umowy o pracę),
 • nie możemy korzystać z usług innych przedsiębiorstw, za wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie możemy prowadzić działalności gospodarczej poza granicami Polski.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest drugą uproszczoną formą opodatkowania, choć jest już jest bardziej sformalizowana niż karta podatkowa. Polega on na tym, że podatek płacimy według stawek określonych dla danej grupy usług, tylko od wysokości osiągniętego przychodu. Wysokość stawek ryczałtowych, z wyszczególnieniem rodzajów usług ,możemy znaleźć w art. 12 w/w Ustawy i będzie to: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Aby zostać ?ryczałtowcem? trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić w art. 8 i załączniku nr 2 do w/w Ustawy czy nasza działalność nie jest wyłączona z tej formy opodatkowania. Jeśli jej tam nie znaleźliśmy, to wystarczy już tylko zaznaczyć nasz wybór we wniosku o wpis do CEIDG.

Do podstawowych obowiązków ?ryczałtowców? należą:

 • wpłacanie podatku ryczałtowego w terminie (do 20 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 31 stycznia),
 • sporządzenie spisu z natury, czyli inaczej remanentu na dzień założenia firmy i później na początek oraz koniec roku,
 • wystawianie i przechowywanie faktur lub rachunków,
 • prowadzenie ewidencji przychodów z podziałem na stawki ryczałtowe,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia ? jeśli  będziemy zatrudniać pracowników,
 • posiadanie i przechowywanie dokumentów rachunków lub faktur za zakup towarów, usług ( ale bez ich ewidencjonowania),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • składania deklaracji rocznej PIT-28 do 31 stycznia.

 

Ryczałt jest wskazaną formą opodatkowania dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają w swojej działalności możliwości generowania zbyt wielu kosztów, np. w sytuacji gdy materiały na realizację usługi budowlanej czy montażowej otrzymamy od naszego klienta. Wówczas przychodem jest tylko   nasza praca (bez materiałów czy innych kosztów). Ryczałt jest też idealny dla osób, które prywatnie wynajmują swoje mieszkanie (stawką 8,5%) i nie ponoszą z tego tytułu innych kosztów, np. remontów. Na ryczałcie możemy być jednak do osiągnięcia pewnego limitu, który jest jednak wysoki, bo wynosi 150. tys. euro, co na rok 2012 stanowi kwotę 661.680 zł.   

Od przychodów możemy tutaj odliczyć jedynie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne swoje i ewentualnych pracowników (tylko w części finansowej przez pracodawcę).

Minusem rozliczania opisanymi preferencyjnymi formami opodatkowania jest na pewno brak ulg czy możliwości rozliczania wspólnego z małżonkiem. Podatek możemy pomniejszyć jedynie o odliczalną część obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli obecnie 219,19 zł z 254,55 zł.

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM?  S.C.

www.meritumsc.pl