Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, który został zarejestrowany na terenie Polski. I choć zakres ochrony, jaki zapewnia ten typ polisy ubezpieczeniowej jest tożsamy, niezależnie od tego, jakiego ubezpieczyciela wybierzemy, koszty związane z jej zakupem mogą się różnić.

Co zatem w sytuacji, gdy znajdziemy korzystniejszą ofertę OC? Kiedy możliwe jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC i jak tego dokonać? Oto najważniejsze informacje związane z tym tematem.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC ? kiedy jest możliwe?

Okres ważności polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu wynosi 1 rok. Podpisując zobowiązanie na ten czas, nie możemy bez wyraźnego powodu złożyć wniosku o wypowiedzenie umowy. Istnieją jednak przypadki, gdy jest to dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC złożyć można w sytuacji, gdy:

  • umowa została zawarta w systemie Direct (telefonicznie lub online) do 30 dni od daty jej zawarcia ? w tym przypadku, zapłacimy składkę jedynie za okres realnego obowiązywania ubezpieczenia,
  • polisa kończy swoją ważność, a my chcemy zawrzeć nowe ubezpieczenie w innej firmy ? zgodnie z ustawą, jeśli nie złożymy wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC najpóźniej dzień przed zakończeniem jej obowiązywania, zostaje ona przedłużona automatycznie,
  • doszło do podwójnego ubezpieczenia ? stara polisa została przedłużona automatycznie, a my podpisaliśmy nową,
  • kupiliśmy auto z ważnym OC i nie chcemy korzystać z tej polisy, a wykupić nową, na warunkach odpowiadających przysługującym nam zniżkom,
  • pojazd został wyrejestrowany ? np. w wyniku kasacji, lub przerejestrowania zagranicę.

Wypowiedzenie: osobiście, czy listownie?

By wypowiedzieć umowę OC, nie wystarczy poinformować o tym ubezpieczyciela w rozmowie telefonicznej, czy podczas spotkania. Należy złożyć stosowny dokument na piśmie. Nie ma jednego, obowiązującego wzoru, ale znaleźć można wiele gotowych szablonów, lub stworzyć pismo samodzielnie. Należy w nim zawrzeć koniecznie: własne dane osobowe, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, jej nazwę oraz okres obowiązywania, a także model, markę, rocznik i numer rejestracji samochodowej. Dokument trzeba własnoręcznie podpisać.

Można go przekazać bezpośrednio agentowi ubezpieczeniowemu bądź wysłać: mailem (skan dokumentu), faksem lub listem ? w przypadku listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę nadania (chyba, że wysłany dokument wskazuje datę późniejszą).