W ostatnim czasie rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), którego celem ma być stworzenie ok 35 tysięcy nowych miejsc pracy oraz wsparcie inicjatyw lokalnych. Rząd w latach 2014-2020 na ten cel ma przeznaczyć blisko 3 miliardy złotych pozyskane z budżetu państwa oraz dotacji unijnych. Jak podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz KPRES jest ważnych dokumentem stwarzającym warunki do społecznego rozwoju lokalnego, gdyż ekonomia społeczna odgrywa w tym zasadniczą rolę. Przyjęty program został skonsultowany społecznie i skierowany jest głównie do jednostek budżetowych i podmiotów działających w obrębie ekonomii społecznej. 

   

Projekt zakłada, że do 2020 roku jednostki ekonomii społecznej takie jak organizacje pozarządowe, spółdzielnie, itp. będą wspierały osoby z trudną sytuacją życiową. Mają także dostarczać niektóre usługi dla administracji publicznej. Aby to zrealizować projekt zakłada wzmocnienie funkcji takich podmiotów w działalności wspólnot samorządowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach lokalnych. Pośród programowych działań jest także propagowanie ekonomii społecznej, modyfikacja przepisów ułatwiająca zakładanie stowarzyszeń oraz pożyczki dla osób rozpoczynających taką działalność. Do końca obowiązywania programu, czyli do końca 2020r. zakładane jest stworzenie 35 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przyrost o 20 tysięcy liczby organizacji obywatelskich, wsparcie tysiąca inicjatyw lokalnych, stworzenie mikrograntów dla młodzieży w 12 województwach, a także utworzenie stu podmiotów w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Oszacowany na prawie 3 mld złotych budżet uzyskany będzie z bezpośrednio ze środków państwowych, dotacji unijnych oraz pieniędzy przekazanych wcześniej samorządom. Resort uważa ekonomię społeczna jako wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego. Jak podało ministerstwo "zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi"

Podmioty ekonomii społecznej są jednostkami działającymi praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki. Mogą przybrać formę banków spółdzielczych, spółdzielni, funduszy poręczeniowych i ubezpieczeń wzajemnych, agencji rozwoju regionalnego, stowarzyszeń czy fundacji, a najbardziej aktywne są w obszarach ochrony i usług socjalnych, zdrowia, banków i ubezpieczeń, produkcji rolnej, rzemiośle, sektorze mieszkaniowym, dostaw i usług dla mieszkańców, edukacji, kultury, sportu oraz rozrywki. 

 

Autorem tekstu jest serwis przetargowy Oferent