Czy policja może nas oskarżyć o popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym jednocześnie z przestępstwem z § 4 tegoż samego artykuły, czyli recydywą jazdy po pijanemu? Zapraszam.

Przestępstwo jazdy po pijanemu zostało unormowane w art. 178a § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z nim,  kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (Dowiedz się więcej na: http://obronca24h.pl/co-grozi-za-jazde-wplywem-alkoholu-2017/ ). Natomiast § 4 zaostrza karalność, w przypadku, gdy sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. W powyższym przypadku Sąd może wymierzyć karę od 3 miesięcy pozbawienia wolności do lat 5. Już w tym miejscu powinniśmy czuć, że coś jest nie tak. Nielogicznym by było, aby Sąd skazał nas w zasadzie za to samo przestępstwo dwukrotnie. Z takiego samego założenia wyszedł m.in. Sad Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze II AKa 179/15. W wyroku tym zostało, słusznie zresztą, uznane, że:

„Nie jest w ogóle możliwe przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji z art. 178a § 1 k.k. i z art. 178a § 4 k.k. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to jego zachowanie należy kwalifikować wyłącznie z art. 178a § 4 k.k.”

Oznacza to, że policja ani prokurator nie mogą nas oskarżyć za ten sam czyn, jednocześnie z art 178a § 1 kodeksu karnego, jaki i 178a § 4 kodeksu karnego. W takim przypadku mamy pełne prawo walczyć przed Sądem, ewentualnie odwoływać się od już wydanego wyroku. Jak natomiast powinny się zachować organy dochodzeniowe? Powinny podjąć postępowanie, albo z § 1 albo z § 4. Zważając na możliwość zastosowania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku § 4, o wiele korzystniejszym jest dla ciebie oskarżenie z § 1.