30 kwietnia 2016 roku wszedł w życie jeden z ważniejszych aktów prawnych określających zasady użytkowania i gospodarowania terenami leśnymi – tzw. ustawa o lasach. Mimo iż początkowo uznawano ją za niezwykle kontrowersyjną, szybko spadła z czołówek gazet na rzecz kolejnych rozwiązań prawnych i działań Ministerstwa Środowiska. Co dziś wiemy o ustawie o lasach?

Celem ustawy ochrona polskich lasów

Powodów do uchwalenia ustawy o lasach było kilka. Za główny uważa się fakt, iż 1 maja 2016 roku mijał okres ochronny ziemi rolnej i lasów, który miał na celu zapobiec wykupywaniu tych terenów przez obcokrajowców. Jak tłumaczył to jeszcze przed wejściem w życie ustawy o lasach minister Jan Szyszko, różnica w sile nabywczej pomiędzy Polakami a innymi obywatelami Unii Europejskiej jest tak duża, że dopuszczenie możliwości sprzedaży ziemi i lasów dowolnym osobom mogłaby zakończyć się utratą kontroli nad bardzo dużymi połaciami terenów będącymi obecnie w prywatnych rękach.

Zagrożeniem, według ministra Szyszki, są tu nie tylko osoby prywatne, ale przede wszystkim spekulanci, którym prawo pozwoliłoby wówczas swobodnie działać, co mogłoby w efekcie przynieść państwu spore straty. „Żaden naród nie może przetrwać bez własności ziemskiej” – argumentuje minister środowiska – „To nie ulega wątpliwości”.

Ustawa leśna, wbrew swojej nazwie, nie ogranicza się wyłącznie do terenów leśnych. Reguluje także m. in. kwestie związane z pierwokupem gruntów dopiero przeznaczonych do zalesienia, o czym informacje znaleźć można w publikacjach z działu Prawo administracyjne w księgarni Porofinfo.pl.

Pierwszeństwo dla Lasów Państwowych

Najwięcej kontrowersji związanych z ustawą leśną od samego początku wzbudzały przepisy mówiące o tym, że pierwszeństwo przy kupnie lasów oraz gruntów przeznaczonych pod zalesienie należeć będzie zgodnie z prawem do Lasów Państwowych, których właścicielem jest Skarb Państwa (prawo pierwokupu). Ta zasada ma zastosowanie zawsze, gdy grunty leśne należące do osób prywatnych nabywane są na podstawie umowy sprzedaży.

Jeszcze większe emocje wzbudza prawo do wykupu terenów leśnych i przeznaczonych pod zalesienie, których zbycie następuje na podstawie innej niż umowa sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim zamian oraz darowizn, z tym, że w przypadku darowizny do wykupu gruntu przez Lasy Państwowe dojść może jedynie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego lub też postępowania egzekucyjnego.

Oczywiście, od wyżej opisanych przepisów prawa obowiązywać będą pewne wyjątki, których pełną listę znaleźć można w tekście ustawy lub jej fachowych opracowaniach wzbogaconych o stosowne komentarze.