Nie każdy wie, kim jest tłumacz przysięgły. Jest to osoba, która ma prawo tłumaczyć dokumenty sądowe, pisma urzędowe, ale także może potwierdzać autentyczność obcojęzycznych kopii takich dokumentów. Może również potwierdzać odpisy i tłumaczenia, które wykonywały inne osoby. W jaki sposób zatem można uzyskać uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego?

Zawód zaufania publicznego

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego określone jest w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. Określone są w niej zasady zdobywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, ale także określone jest w jaki sposób powinien być wykonywany ten zawód.

Uprawnienia ? jak je zdobyć?

W myśl ustawy status tłumacza przysięgłego może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • Jest obywatelem Polski lub obywatelem, któregoś z państw należących do Unii Europejskiej, posiada obywatelstwo, któregoś z państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiada obywatelstwo stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, albo też w oparciu o zasady wzajemności, obywatelstwo innego państwa.
  • Posiada znajomość języka polskiego
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • Posiada tytuł magistra lub podobny w państwie o którym jest mowa w punkcie pierwszym
  • Niekarana za żadne przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe, a także niezaplanowane przestępstwo dotyczące bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
  • Pozytywnie zdała egzamin na tłumacza przysięgłego polegający na sprawdzeniu umiejętności tłumaczenia z języka obcego na polski oraz z języka polskiego na język obcy.

Umiejętność posługiwania się językiem polskim powinna być potwierdzona zdaniem odpowiedniego egzaminu na tłumacza przysięgłego.


Egzamin i jego przebieg

Egzamin na tłumacza przysięgłego musi być przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, której członkowie powoływani są decyzją Ministra Sprawiedliwości. Osoby te powoływane są na czteroletnią kadencję.

Egzamin taki składa się z dwóch części. Jedną jest tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Drugą częścią jest tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

W przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części tego egzaminu jest on uważany za zdany. Wszystkie koszty egzaminu ponosi osoba, która chce podejść do tego egzaminu i uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego.

Pozytywne zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz nabycie uprawnień do wykonywania tego zawodu potwierdzone jest świadectwem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości, jednakże prawo do wykonywania tego zawodu uzyskuje się dopiero po złożeniu ślubowania oraz wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę abctlumaczenia.eu wykonującą tłumaczenia przysięgłe od 26 zł!