Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwoty odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wpisujemy w pozycjach 99 i 100 formularza PIT 37. W pozycji 99 - wykazujemy składki odliczane od dochodu podatnika, a w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków w pozycji 100 - składki odliczane od dochodu małżonka.

Odliczeniu od dochodu w zeznaniu składanym na druku PIT 37 podlegają składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika,
  • zapłacone przez samego podatnika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe własne oraz osób z nim współpracujących (pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów),
  • zapłacone za granicą zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do uzyskania informacji podatkowych przez polski organ fiskalny).

Wysokość wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jeśli kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone są w walutach obcych, trzeba przeliczyć je na złotówki  według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Kwoty odliczanych składek nie mogą przekraczać dochodu. Tak więc kwota wpisywana w poz. 99 nie może być wyższa niż  kwota dochodu podatnika wykazana w poz. 66. Odpowiednio wysokość odliczanych w poz. 100 składek nie może przekroczyć dochodu małżonka wykazanego w poz. 97. W pozycjach 99 i 100 uwzględniamy też składki odprowadzone  do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatników (poz. 71 informacji PIT-11). Składki zagraniczne wyodrębniamy też w poz. 101 i 102  druku PIT 37.

Odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O

Odliczeniu od dochodu podlegają również kwoty z tytułu przysługujących podatnikowi oraz jego małżonkowi ulg,  wykazywane w załączniku PIT/O w jego części B.

Rodzaje odliczeń:

  • wpłaty na IKZE w przysługującej w danym roku wysokości,
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulga internetowa,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na organizacje społeczne
  • darowizny kościelne
  • zwrot nienależnych świadczeń

Kwoty odliczeń z załącznika PIT/O wpisujemy odpowiednio dla podatnika i małżonka w pozycjach 105 i 106 formularza PIT 37. Nie mogą one przekraczać kwot z pozycji 103 i 104.

Odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych

Ulgi mieszkaniowe wykazujemy w załączniku PIT/D. W części B.1. załącznika wykazujemy ulgę odsetkową z której korzystamy na zasadzie praw nabytych, a w części B.3. wydatki mieszkaniowe.

Kwotę odliczenia ulgi odsetkowej wykazujemy na druku pit 37 w pozycji 107.

Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 103 po odliczeniu kwoty z poz. 105. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, dokonywane w poz. 107 odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105 i 106.  

Podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych wypełniają na formularzu PIT 37 poz. 108, 109 i 110 . Kwoty w poz. 109 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie mogą przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 103 po odliczeniu kwot z poz. 105 i 107. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, dokonywane w poz. 109 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105, 106 i 107.

Jeżeli nie wszystkie wydatki mieszkaniowe zdołamy odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT37 w bieżącym roku, w pozycji 110 wpisujemy kwotę do odliczenia w latach następnych.

Dochód po odliczeniach


Kwotę dochodu po odliczeniach, która będzie nam potrzebna do obliczenia podatku, otrzymujemy po odjęciu od kwot wykazanych w pozycjach 103 i 104 sumy kwot odliczeń z pozycji 105, 106, 107 i 109.