Obecnie każdy z nas posiada jeden lub kilka osobistych rachunków bankowych. Czy osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą powinna założyć odrębny rachunek firmowy czy wystarczające są te osobiste?

W obrocie gospodarczym płatności bezgotówkowe są codziennością, zarówno między kontrahentami, jak i do regulowania obciążeń podatkowych i składek ZUS. Analizując przepisy dotyczące posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego znajdziemy następujące regulacje:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004, nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) w art. 22 stanowi, że przedsiębiorca w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą powinien dokonywać lub przyjmować płatności, które się z nią wiążą za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy:

  • drugą stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 

oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Jeżeli przedsiębiorca jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u) może rozliczać się za pośrednictwem rachunku otwartego w tej instytucji.

Kolejnym aktem prawnym, w którym znajdziemy unormowanie dotyczące rachunku bankowego jest Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002, nr 141, poz. 1178, z późn.zm.). Zgodnie z art. 25 dla dokonania przekazów za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym, w sytuacji gdy kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15 000 euro (a więc ten sam limit co wyżej wspomniany) powinny być one dokonane za pośrednictwem uprawnionych banków lub krajowych instytucji płatniczych lub oddziałów unijnych instytucji płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.  Uprawnionym bankiem jest bank krajowy, polski oddział banku zagranicznego, polski oddział zagranicznej instytucji kredytowej.

Przeliczenia walut w przypadku rozliczeń dewizowych należy dokonać przy zastosowaniu średnich kursów walut NBP w dniu poprzedzającym dokonanie stosownej czynności.

W odniesieniu do płatności podatkowych również znajdujemy przepis wskazujący na potrzebę posiadania rachunku w art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  1997, nr 137, poz. 926, z późn.zm.). Wskazuje on, że zapłata podatków, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna następować w formie polecenia przelewu. Przelew może być realizowany za pośrednictwem rachunku bankowego, w SKOK-u czy rachunku płatniczego prowadzonego przez instytucję płatniczą.

Pozostając w kręgu podatków możemy znaleźć zapis w art. 87 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535, z późn.zm.), że rachunek bankowy jest  potrzebny także podatnikom VAT do otrzymywania zwrotu tytułem rozliczenia tego podatku.  

Podobnie  Ustawa  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998, nr 137, poz. 887, z późn.zm.) nakazuje wpłacanie składek na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Po analizie powyższych przepisów należy jednoznacznie wnioskować, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych, czyli płatności przelewem w różnych sytuacjach. Nie znajdziemy jednak w nich wskazania, że muszą być one wykonywane z osobnego, firmowego rachunku bankowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą posługiwać się swoim prywatnym rachunkiem osobistym do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl