Możliwość rozliczenia PIT ze współmałżonkiem jest niekiedy bardzo opłacalna. Warto dowiedzieć się, kiedy można złożyć wspólną deklarację i jakie warunki należy spełnić, by zapłacić niższy podatek.

Potrzebny staż małżeński

Wspólne rozliczenie może nastąpić tylko wówczas, jeżeli pozostawaliśmy z partnerem w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, tzn. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Przez cały ten czas musiała istnieć między mężem i żoną wspólność majątkowa.

Na przykład jeżeli Maria weszła w związek małżeński z Andrzejem w lutym 2014 roku i są oni do dzisiaj małżeństwem, pierwszym okresem podatkowym, z którego będą mogli się rozliczyć wspólnie jest rok 2015. Inaczej mówiąc, wszyscy, którzy wzięli ślub po 1 stycznia 2015 roku, będą mogli rozliczyć się wspólnie dopiero w 2017 r. (za 2016 rok).

Istnieje również możliwość rozliczenia się z partnerem, gdy ten zmarł po upływie roku podatkowego, ale jeszcze przed złożeniem deklaracji. Żyjący współmałżonek jest w takiej sytuacji upoważniony do złożenia oświadczenia o chęci rozliczenia się ze zmarłym partnerem.

Ważne są też źródła dochodów

Pomimo spełnienia powyższych warunków, ustawodawca przewidział jednak dalsze ograniczenia w korzystaniu z preferencyjnej formy rozliczania PIT. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które osiągały dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub podatkiem liniowym. Nie dotyczy to najmu rozliczanego ryczałtem, nie prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Dla przykładu, jeżeli Maria prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego, z którego dochód rozlicza ryczałtem, nie może wspólnie rozliczyć się z mężem. W przypadku, gdyby rozliczała ona swoje dochody na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej), ograniczenie to nie miałoby zastosowania.

Jak obliczyć podatek?

Metoda obliczania podatku w przypadku wspólnego rozliczenia jest dość prosta. Sumujemy najpierw nasze dochody i dzielimy je na pół. Ważne: należy pamiętać, że dochody to przychody pomniejszone o koszt ich uzyskania. Następnie od tak obliczonej połowy naszych łącznych dochodów obliczamy podatek i mnożymy go przez dwa.

Oczywiście wspólne rozliczanie ma sens w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków nie posiada żadnych dochodów lub znacznie przekracza próg pierwszej skali podatkowej (85.528 zł).

W jaki sposób składać deklaracje?

Aby złożyć wspólną deklarację ze współmałżonkiem, należy zaznaczyć kwadrat nr 3 w picie 36 lub 37, co równoważne jest złożeniu wniosku o wspólne rozliczenie. PIT należy złożyć w standardowym terminie, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, który rozliczamy. Jeżeli złożyliśmy już indywidualne deklaracje osobno, możemy skorzystać z prawa do korekty naszych zeznań, ale jest to możliwe wyłącznie w terminie do końca kwietnia.

Więcej informacji na temat rozliczenia PIT: http://urzadskarbowy24.pl/rozliczanie-pit-ze-wspolmalzonkiem/