Nadchodzi koniec roku szkolnego, a wraz z nim przybywa chętnych do pracy wśród uczniów, studentów i absolwentów. Jest to dobry czas na nawiązanie efektywnej formy współpracy, która pozwoli połączyć zapał młodych ludzi do pracy z optymalizacją kosztów w firmie.

Zatrudnianie młodych ludzi  ma wiele zalet. Oprócz oczywistego  entuzjazmu i potencjału mamy możliwość wykorzystania preferencyjnych form współpracy i udogodnień przewidzianych tylko dla tej grupy.  Do wyboru mamy umowy:  zlecenia, o dzieło,  praktykę absolwencką, staż i umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne i umowa o pracę były szczegółowo opisane w poprzednich artykułach dlatego teraz chciałabym przedstawić jedynie korzyści z zawarcia takich umów z uczniami i studentami oraz przyjrzeć się bliżej preferencjom wynikającym ze współpracy z absolwentami.

Umowa zlecenie

Zawierana z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia lat jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dla ZUS-u status ucznia do 31 sierpnia ma osoba, która:

-  ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki, 

- kontynuuje naukę w tej samej szkole lub skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w następnej, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,

- kontynuuje naukę na studiach - wówczas zainteresowany powinien przedstawić zaświadczenie o przyjęciu na studia, dzięki czemu status ucznia będzie obowiązywał go do 30 września. 

Dla w/w osób z umowy zlecenia będzie płacony tylko podatek dochodowy:

  • przy umowach zlecenia z wynagrodzeniem brutto do 200 zł będzie odprowadzany zryczałtowany 18 % podatek dochodowy PIT-8AR, np. przy wynagrodzeniu 180 zł brutto wyniesie on 32 zł. Przy tym rozwiązaniu podstawy do opodatkowania nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. Nie trzeba później też przesyłać zleceniobiorcy PIT-11.   
  • przy umowach z wynagrodzeniem brutto powyżej 200 zł obowiązują standardowe koszty uzyskania przychodów, np. przy wynagrodzeniu 250 zł brutto, po potrąceniu 20% kosztów uzyskania przychodów, zaliczka na podatek wynosić będzie 36 zł.

Umowa o praktykę absolwencką

Może być zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończyła 30. roku życia. Praktyka odbywana jest na podstawie pisemnej umowy, która może trwać maksymalnie przez 3 miesiące. W Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U.  z 2009, nr 127, poz. 1052) wskazano, że maksymalne wynagrodzenie z takiej umowy nie może przekraczać dwukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2013 r. kwoty 3.200 zł brutto. Ustawa dopuszcza również nieodpłatną formę odbywania praktyk.

Przyjmując praktykanta powinniśmy zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, zasady równego traktowania, czas pracy i prawo do odpoczynku wynikające z art. 129 § 1,  131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134 i art. 1517 Kodeksu pracy.

Dużą zaletą tej formy współpracy jest to, że nie jest obciążona składkami ZUS. Opłaca się z niej tylko zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% od wynagrodzenia brutto. Najpóźniej do 28 lutego następnego roku praktykant powinien otrzymać od nas informację PIT-11.

Po zakończeniu umowy praktykant może wystąpić z prośbą o wydanie zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Staż absolwencki

Kolejną ciekawą formą zaangażowania absolwenta do pracy jest skorzystanie ze stażu absolwenckiego finansowanego z urzędu pracy.  Przedsiębiorca, który chciałaby z niej skorzystać powinien udać się do urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w którym złoży wniosek określający: proponowany okres odbywania stażu (od 3 do 12 miesięcy), opis zadań stażysty, wymagania psychofizyczne i zdrowotne oraz kwalifikacje.

Stażystą może być osoba bezrobotna, która nie ukończyła 25. roku życia lub pozostający bez pracy absolwent szkoły wyższej, który nie ukończył 27 lat, ale tylko w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, co musi też być połączone z posiadaniem w danej chwili puli pieniędzy przez urząd pracy przeznaczonej na ten cel, możemy zyskać osobę do pracy, której wynagrodzenie i składki ZUS opłaca urząd pracy.

W zamian za to należy stażyście zapewnić:

- bezpieczne i higieniczne warunki pracy na zasadach przewidzianych jak dla pracowników,

- przeszkolenie w zakresie BHP,

- przydzielenie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, itd.,

- przestrzeganie norm czasu pracy (8 godzin dziennie i maksymalnie 40 godzin tygodniowo),

- udzielenie na wniosek stażysty 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

Po zakończeniu stażu należy do 7 dni wydać opinię o realizacji programu stażu.

 

Umowa o pracę

Zatrudniając osobę, która wcześniej nigdzie nie pracowała ani nie podlegała ubezpieczeniom społecznym przez pierwszy rok pracy możemy wypłacać wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli w 2013 r. jest to kwota 1.280 zł brutto. Dzięki temu pozostałe obciążenia ZUS i zaliczka na podatek dochodowy jest odpowiednio niższa. Oczywiście kwota ta jest proporcjonalnie pomniejsza w przypadku zatrudnienia na część etatu. Dodatkowo  osoba taka nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego dopiero z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 należnego urlopu.

Niestety na tym kończą się udogodnienia i reszta, czyli badania lekarskie, szkolenia BHP, teczka osobowa, ewidencje czasu pracy? obowiązują standardowo.

Podsumowując, jeżeli szukamy dodatkowych rąk do pracy przez okres wakacji, ale też i później, to warto poszukać kandydatów wśród młodych ludzi, którym zależy na podjęciu zatrudnienia oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Dzięki temu zyskujemy osoby z zapałem do pracy, których świeże spojrzenie na działalność naszej firmy może być bardzo przydatne i wzbogacające.  Jeśli do tego możemy zyskać oszczędności na składkach ZUS, to czegóż chcieć więcejJ

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl