W celu usunięcia barier w transgranicznym handlu elektronicznym Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących podatku VAT. W zawiązku z tym 5 grudnia 2017 r. przyjęto dyrektywę 2017/2455, która zmienia niektóre postanowienia dyrektywy 2006/112/WE i 2009/132/WE. Ponadto Rada Europy 21 listopada 2019 r. przyjęła dyrektywę 2019/1995, zmieniającą wcześniejszą dyrektywę 2006/112/WE, dotyczącą sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów, a także rozporządzenie wykonawcze 2019/2026. Przepisy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 20121 r., jednak z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 ich wprowadzenie odroczono do 1 lipca 2021 r.

 

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi dyrektywa 2017/2455

 

  • objęcie istniejącym systemem MOSS wewnątrzwspólnotowej sprzedaży rzeczy materialnych i usług innych niż usługi nadawcze, elektroniczne i telekomunikacyjne, a także sprzedaż na odległość towarów z państw nienależących do UE,

  • uproszczenie globalnego deklarowania i zapłaty podatku VAT z tytułu przywozu towarów przeznczonych dla konsumenta końcowego w sytuacji, gdy nie został on opłacony w systemie MOSS,

  • zniesienie obowiązujących progów dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość, które powodują zakłócenia w funkcjonowaniu jednolitego rynku,

  • zniesienie zwolnienia z VAT dla małych przesyłek z krajów nienależących do wspólnoty,

  • uproszczenie przepisów dotyczących progu VAT dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów i usług elektronicznych, co ma na celu pomóc przedsiębiorstwom typu start-up świadczącym tego typu usługi oraz ułatwić identyfikację nabywców,

  • możliwość zastosowania przepisów kraju pochodzenia przez sprzedawców z UE dotyczących fakturowana i przechowywania zapisów,

  • zwiększenie koordynacji systemów kontroli poszczególnych państw członkowskich dotyczących przedsiębiorców, których obowiązują przepisy podatku VAT.

 

Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa 2019/1995 i rozporządzenie wykonawcze 2019/2026?

 

Zmiany w przepisach, jakie wprowadzi dyrektywa 2019/1995 i rozporządzenie wykonawcze 2019/2026 mają na celu zagwarantowanie takiego samego stosowania przepisów dotyczących handlu elektronicznego przez wszystkie państwa należące do UE. Pozwoli to m.in. na ograniczenie strat w dochodach budżetowych poszczególnych państw członkowskich spowodowanych lukami prawnymi wykorzystywanymi przez przedsiębiorców.

 

Do najważniejszych zmian, które wprowadzi dyrektywa 2019/1995 należą:

  • uregulowanie kwestii dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami – z podatku zwolnione zostaną dostawy między interfejsami elektronicznymi, przedsiębiorcy będą mogli także odliczyć od nich VAT.

  • możliwość korzystania z kompleksowych punktów obsługi przedsiębiorców prowadzących interfejsy elektroniczne w sytuacjach, które do tej pory były wykluczone.

  • zmiana przepisów regulujących deklarowanie i zapłatę podatku VAT z tytułu importu towarów w przypadku niekorzystania z punktów kompleksowej obsługi.

 

Rozporządzenie 2019/2026 definiuje dodatkowo pojęcie pośredniego uczestniczenia w wysyłce lub transporcie towarów. Określa również obowiązki związane z zapłatą podatku przez podmiot prowadzący interfejs elektroniczny, a także reguluje kwestie związane z przydzielaniem numerów identyfikacyjnych pośrednikowi i wykluczenia z możliwości stosowania małego punktu kompleksowej obsługi i związane z tym konsekwencje.

 

Szukasz profesjonalnych usług rachunkowych niedaleko swojej firmy? Jeśli biuro na Ursynowie to tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszej oferty. Zapraszamy do współpracy.