Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił projekt zmian w Prawie Zamówień Publicznych wobec nowych dyrektyw UE, które wymuszają daleko idące zmiany w obowiązującej ustawie. Jak wyjaśnia PAP Departamentu Prawnego UZP analiza obecnie obowiązującej ustawy wykazała konieczność zmian także w aparacie jednostek budżetowych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.

Jak dodaje Departament równoległe wdrożenie regulacji unijnych i zmiana systemów niektórych urzędów zobowiązuje do przyjęcia nowego i harmonijnego aktu normatywnego, a uchwalenie nowej ustawy dałoby większą klarowność dyrektyw, ułatwiłoby ich stosowanie oraz zapobiegłoby powstaniu niespójności i sprzeczności.


    Pierwszą z proponowanych zmian w ustawie PZP jest uelastycznienie i usprawnienie postępowania formalnego poprzez zmniejszenie liczby obciążeń w momencie ubiegania się o udzielenie zamówienia m.in. przez wprowadzenie jednolitego dokumentu zamówienia obowiązującego na terenie UE. W założeniu ma on stanowić dowód wstępny spełnienia warunków zamówienia i zamienić wszystkie obowiązujące obecnie dokumenty i oświadczenia. Ponadto ma być zniesiony obowiązek przedstawiania przez wykonawców dokumentów potwierdzających jeśli zamawiający będzie mógł uzyskać je we własnym zakresie z ogólnodostępnych portali takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy Karny. Pełną dokumentację ma przedstawiać jedynie wykonawca, który zostanie wybrany jako najkorzystniejszy podmiot. Przepisy mają też w przyszłości wskazać spis pozwoleń czy certyfikatów, których zamawiający może wymagać od wykonawcy. Ułatwione mają zostać także procedury w przypadku udzielania zamówień społecznych, kulturalnych, zdrowotnych poprzez m.in podwyższenie progu kwotowego od którego obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy oraz  umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość świadczenia usług.

Nowe unijne stanowisko wobec udzielania zamówień publicznych zakłada także informatyzację procesu ich udzielania. wszelkie procedury pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą a także obieg informacji ma się odbywać za pośrednictwem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych. W specyficznych zamówieniach będzie można udostępnienia narzędzi i urządzeń elektronicznych lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, pod warunkiem jednak, że zamawiający będzie miał do nich swobodny dostęp. Nowe regulacje mają także wprowadzić obowiązek wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Zamawiający ma wybierać najkorzystniejszą ofertę na podstawie analizy kryteriów ceny, kosztów i innych np. kwalifikacji i doświadczenie personelu w przypadku zlecenia, w którym istotna jest jakość usługi. Wszystkie kryteria oraz ich rangę zamawiający musi wskazać w dokumentacji przetargowej.
   

Unijne przepisy wprowadzają także tzw. procedurę partnerstwa innowacyjnego, która opiera się na tworzeniu produktów, usług czy robót budowlanych niedostępnych jeszcze na rynku i późniejszemu zakupowi ich przez zamawiających. Cała procedura polegać ma na trybie negocjacji, która umożliwi spełnienie wszystkich wymagań zamawiających. Ma to być forma elastyczna, gdzie jednostka zamawiająca ma ustalać m.in. cele pośrednie, które mogą wcześniej rozstrzygnąć zamówienia lub doprowadzić do zerwania umowy. Przesłanką opracowania nowej ustawy dotyczącej udzielania zamówień publicznych jest obowiązek wprowadzenia do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw PE i Rady UE  z 26 lutego 2014 r dotyczących zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w zakresie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zarządzenia mają być wprowadzone do 18 kwietnia 2016 r.

 

Artykuł przygotowała Grupa Biznes Polska: Przetargi i Zlecenia

fot. shutterstock