Rozliczając się w 2015 roku masz prawo do skorzystania z takich samych ulg podatkowych, jak w tamtym roku pod warunkiem, że zgromadzisz dokumenty potwierdzające czynności pozwalające na wykazanie ulg i odliczeń. Zobacz, co możesz odliczyć od dochodu.

Od dochodu podatnik może odliczyć:

- społeczne składki ZUS

Należy pamiętać że, składki ZUS z wyjątkiem zdrowotnej podlegają odliczeniu od dochodu. Aby odliczyć zapłacone w danym roku podatkowym składki ZUS należy je wykazać w druku PIT i na nich podstawie ustalić wartość zobowiązania. Chodzi o składki na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 procent, rentowe - 8 procent, chorobowe -2,45 procent i wypadkowe - 1,93 procent płatnika. Odliczenie odbywa się za pośrednictwem płatnika albo w samodzielnej deklaracji.

- ulgę internetową

Z ulgi internetowej można korzystać wyłącznie przez dwa lata podatkowe następujące po sobie. Podatnicy mogą ją wykazać wyłącznie w dwóch kolejnych deklaracjach. Jeśli korzystali z tej ulgi w roku poprzednim, mogą odliczyć ulgę ostatni raz. Podatnik ma prawo do odliczenia w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Pamiętajmy, że ulga obejmuje zarówno korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania, ale także Internet w telefonie, korzystając z sieci wireless, a także posiadając modem podłączany do komputera. Ulgę ujmuje się w załączniku PIT/O.

- ulgę rehabilitacyjną

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od uzyskanego dochodu kwoty wydanej na cele rehabilitacyjne i cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Na wydatki związane z opłaceniem przewodników osób niewidomych lub osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, psa asystującego i wydatki na samochód można odliczyć w roku podatkowym 2280 złotych. Odliczeniu podlega także zakup leków. Wynosi ono różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danych miesiąca, a kwotą 100 złotych (więcej o ulgach i rozliczeniu PIT 2014/2015 na abc-podatki.pl).

- darowizny

1. na cele pożytku publicznego

Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie równej dokonanej darowizny, ale więcej niż 6 procent dochodu.

2. na cele krwiodawstwa

Osoby, które honorowo oddają krew mogą odliczyć 3601 złotych w przypadku mężczyzn i 3484 złotych w przypadku kobiet. Wysokość ulgi nie może przekraczać 6 procent dochodu.

3. na cele kultu kościelnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej niż w kwocie stanowiącej 6 procent dochodu podatnika.

- kwoty wpłat na IKZE

Podatnik, który założył konto Indywidualne Konto Zabezpieczenia Społecznego może dokonywać odliczenia podatkowego, gdy rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, według podatku liniowego i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

- zwroty niezależnie pobranych świadczeń

Podatnik może odliczyć od dochodu zwrot niezależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód, w kwotach odzwierciedlających pobrany podatek, jeśli zwroty te nie były potrącone przez płatnika.

- ulgę uczniowską

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem mogą skorzystać z dofinansowania. W przypadku nauki zawodu wynosi ono 8081 złotych za 36 miesięcy, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonego zawodu – 254 złote za każdy miesiąc.

- pomoc domową

Podatnicy prowadzący gospodarstwo domowe i opodatkowani na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego nadal mogą korzystać z ulgi z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przez 1stycznia 2007 roku.

- ulgę budowlaną

Od 1 stycznia 2014 roku następuje zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe, ale wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu.