W bielskim Ratuszu odbyło się wczoraj pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowywania projektu list wynajmu lokali na rok 2022. W jego skład wchodzą osoby powołane przez prezydenta miasta, którze reprezentują ZGM, MOPS i Urząd Miejski. Zespół posiada uprawnienia do przeprowadzenia wizytacji dotychczasowych miejsc zamieszkania wnioskodawców.

Mimo dosyć trudnych warunków związanych z pandemią, ZGM cały czas przyjmował wnioski o przyznanie lokali mieszkalnych dla bielszczan, którzy spełniali obowiązujące kryteria, żeby otrzymać mieszkanie z zasobu miasta. W 2022 roku podczas prac nad listą zweryfikowano pozytywnie 324 wnioskodawców.

Posiedzenie Zespołu ds. opracowywania projektu list wynajmu lokali na rok 2022 miało charakter organizacyjny. Członkowie zostali podzieleni na zespoły robocze, które będą analizować wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego i warunki mieszkaniowe wnioskodawców. W kolejnych etapach zespół oceniać będzie wnioski w oparciu o system kwalifikacji punktowej na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawców.

Po dokonaniu oceny punktowej zespół sporządzi projekt listy wynajmu mieszkań oraz projekt listy najmu socjalnego oraz poda je do publicznej wiadomości przez 30 dni. Po upływie tego terminu i niezwłocznym rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń zespół sporządzi ostateczne listy wynajmu, a następnie przekaże listy do zatwierdzenia prezydentowi miasta.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej