Urząd Miejski w Bielsku-Białej poszukuje firmy, która dbać będzie o utrzymanie czystości ścisłego centrum miasta. W ramach zadania raz w miesiącu myta będzie płyta placu Chrobrego oraz schody przy budynku NOT. Usługa zakłada także mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, a także usuwanie trawy i chwastów bez korzystania z herbicydów.

Przetarg obejmuje utrzymanie czystości ścisłego centrum miasta wraz ze zmywaniem przejść podziemnych na terenie miasta. Zadanie polega na cyklicznym, zgodnym z harmonogramem podejmowaniu prac mających na celu utrzymanie przestrzeni ścisłego centrum i przejść podziemnych we właściwym stanie estetycznym. Obszar do sprzątania przedstawia mapa.

Zakres świadczonej usługi obejmuje m.in. mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, schodów, placów, ciągów pieszych i innych nawierzchni oraz mycie szyb wagi miejskiej „na bieżąco”, schodów NOT, płyty placu Chrobrego (bez kostki), elementów małej architektury (jeden raz w miesiącu) i przejść podziemnych. Prace mają być realizowane w dni powszednie oraz soboty w godzinach rannych, natomiast w niedzielę do godz. 10.00.

Trawa i chwasty wyrastające z nawierzchni ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych i sygnalizacji, murach, wzdłuż ścian budynków, oznakowaniu pionowym, barierach, miejscach pod ławkami czy koszami na śmieci powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych. Podczas wykonywania usługi zabrania się korzystania z herbicydów zawierających glifosat (np. Roundup).

Czyszczenie obszaru centrum Bielska-Białej ma rozpocząć się nie wcześniej niż 1 kwietnia. Okres obowiązywania umowy wyznaczono do maks. 264 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wszystkich środków finansowych wynikających z realizacji umowy.

bak