Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w miejscu planowanej budowy parkingu przy Lasku Bathelta, doszukując się w pozwoleniu wydanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach szeregu błędów i zaniedbań. Odwołanie od pozwolenia wniosło Stowarzyszenie Olszówka, ale treść merytoryczna wniosku społeczników nie została nawet zbadana ze względu na naruszenia przepisów przy wydawaniu pozwolenia.

Na początku września ub. roku jako pierwsi poinformowaliśmy o planowanej wycince ponad 270 drzew pod planowany parking w rejonie Lasku Bathelta. W wyniku protestów pod koniec września wstrzymanie inwestycji i konsultacje z mieszkańcami zapowiedział prezydent Jarosław Klimaszewski. Jak ustalił portal, kilka dni później - 4 października 2021 - wydana została decyzja administracyjna przez Urząd Marszałkowski w Katowicach pozwalająca na wycinkę drzew.

Otulina biologiczna pobliskiego lotniska

Decyzję zaskarżyło Stowarzyszenie Olszówka jako strona postępowania. W odwołaniu skierowanym do SKO w Katowicach społecznicy argumentowali, że planowane do wycinki drzewa i krzewy są w „dobrym i bardzo dobrym stanie”, a teren, na którym rosną ma duże walory przyrodnicze. - Ich usuniecie spowoduje znaczny uszczerbek w środowisku przyrodniczym miasta. Teren, na którym rosną (…) stał się integralną częścią Lasku Bathela.

Zdaniem społeczników, teren planowanej wycinki „powinien ze wszelką cenę zostać w stanie nienaruszonym ze względu na pełnione funkcje otuliny biologicznej pobliskiego lotniska”. - Po drugiej stronie przebudowanej i bardzo ruchliwej ul. Cieszyńskiej znajduje się kilka dużych osiedli mieszkaniowych, a dla ich mieszkańców wspomniany teren jest rezerwuarem zieleni. Jest niezrozumiałym, że chce się pozbawić mieszkańców kolejnych terenów zielonych, tak im potrzebnych po niedawnym ogołoceniu z drzew całego pasa wzdłuż ulicy - czytamy w odwołaniu.

Płazy objęte ścisłą ochroną gatunkową

Zdaniem Stowarzyszenia Olszówka, w pobliżu planowanej budowy parkingu znajdują się działki geodezyjne, które można zaadaptować na parking bez konieczności usuwania tak dużej ilości drzew, a w pobliżu lotniska znajdują się dwa parkingi - jeden miejski, drugi przy obiekcie handlowym. - Teren, na którym powstać ma parking jest zasiedlony przez gatunki płazów, które na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska (…) są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Jak ustalił portal, do posiedzenia SKO doszło 31 grudnia 2021. Organ w całości uchylił decyzję o wycince drzew i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski. W uzasadnieniu, które liczy kilkanaście stron, czytamy, że wniosek o wycinkę złożony przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak również wydane pozwolenie, zawiera braki. Z akt sprawy nie wynika, aby MZD posiadał tytuł prawny do jednej z nieruchomości, na której ma dojść do wycinki.

Kolejny szereg zarzutów dotyczy postępowania Urzędu Marszałkowskiego. Wskazano m.in. na brak informacji, w jaki sposób prowadzono czynności wyjaśniające celem zbadania kwalifikacji drzew wnioskowanych do usunięcia. Zdaniem SKO, katowiccy urzędnicy nie rozważyli również wzajemnych relacji pomiędzy prawem chronionym interesem strony a ochroną przyrody. - Najważniejsze jest wyważenie interesów wnioskodawcy występującego z wnioskiem o wydanie zezwolenia oraz interesu publicznego przemawiającego za zachowaniem jak największej liczby obiektów przyrodniczych na terenie miasta - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Uchylenie w całości zaskarżonej decyzji

Błędy natury prawnej stwierdzono także w kwestii nasadzeń zastępczych - według planów, zasadzone ma zostać 222 drzew. - Organ nie prowadził żadnego postępowania dowodowego w celu ustalenia rekompensaty przyrodniczej za usunięcie każdego z drzew - stwierdza SKO. Ponadto w aktach sprawy znajduje się m.in. protokół z oględzin, który jest nieczytelny, a naniesione na niego poprawki nie zostały omówione w aktach. Braki formalne zawiera nawet… sentencja zaskarżonej decyzji, gdzie urzędnicy z Katowic zapomnieli wskazać siedzibę wnioskodawcy.

- Z uwagi (…) na naruszenie prawa, jakiego dopuścił się organ pierwszej instancji w toku postępowania, Kolegium nie ma możliwości wydania decyzji merytorycznej, lecz jest zmuszone do wydania decyzji kasacyjnej i uchylenia w całości zaskarżonej decyzji - czytamy. Odwołanie złożone przez Stowarzyszenia Olszówka ma zostać zbadane przez Urząd Marszałkowski, który - ze względu na naruszenia prawa - ma ponownie przeprowadzić postępowanie ws. wycinki.

Bartłomiej Kawalec