W związku z trwającym sezonem grzewczym Straż Miejska w Bielsku-Białej prowadzi kontrole posesji pod kątem spalania odpadów. Działania prowadzone są z użyciem drona wyposażonego w głowicę pomiarową pozwalającą dokonać analizy spalin wydobywających się z przewodu kominowego. Pomiar podstawowych parametrów, w tym poziom zanieczyszczeń pyłami PM2.5 i PM10 jest wykonywany natychmiastowo, a następnie przekazywany do naziemnej stacji kontroli.

Celem działań podejmowanych przez funkcjonariuszy referatu ochrony środowiska i profilaktyki Straży Miejskiej jest ograniczenia niskiej emisji na terenie Bielska-Białej. W trakcie kontroli sprawdzane jest, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych. Użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach oraz informowani o szkodliwości takiego działania.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z kwietnia 2017, zakazane jest stosowanie w charakterze paliwa węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc. oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc. Uchwała reguluje również kwestię obowiązku wymiany instalacji grzewczych niespełniających wymagań - TUTAJ.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie potwierdzone palenie odpadów lub niestosowanie się do przepisów uchwały, strażnicy mogą nałożyć mandat do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu strażnik kieruje sprawę do sądu rejonowego. Zgodnie z prawem, uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym jest zagrożone karą więzienia do lat 3 (art. 225§1 kk).

bb