Stan osiedlowych ulic i chodników przy ul. Traugutta, Żeromskiego, Dębowej czy Kasztanowej jest opłakany i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców - uważa radny Konrad Łoś, który domaga się od władz Bielska-Białej opracowania strategii rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych. W odpowiedzi wiceprezydent Przemysław Kamiński zapewnia, że znaczne nakłady finansowe są przeznaczane na inny cel i jest to wynik świadomego wyboru priorytetów w polityce remontowej.

- W związku z licznymi żądaniami mieszkańców od wielu lat wnioskują o przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu w zakresie rewitalizacji najstarszych i najbardziej zdegradowanych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej - przypomina radny Konrad Łoś. Jego pierwsza interpelacja w tej sprawie, z 2016 roku, dotyczyła modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie ul. Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej.

"Nie wywiązał się z deklaracji"

Wniosek poparła wówczas grupa ponad 100 mieszkańców, a władze samorządowe zadeklarowały, że prace możliwe będą po 2019 roku. - Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy dróg osiedlowych oraz podpisana została umowa na wykonanie usługi - tłumaczy radny Łoś. Uzyskano pozwolenie na budowę, a w budżecie Zakładu Gospodarki Miejskiej zapisano środki finansowe na pierwszy etap prac remontowych.

- Na początku 2020 roku prezydent miasta zawiesił realizację inwestycji, argumentując stanowisko potrzebą realizacji zadań na rzecz walki z niską emisją, co świadczy o zupełnym braku umiejętności godzenia przez władze miasta zadań, które realizują różne cele w sferze polityki remontowej w zasobie mieszkaniowym miasta i zmierzają do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb mieszkańców - uważa radny Łoś. Modernizacja dróg osiedlowych została wtedy odłożona w czasie. - Zadanie nie jest już przewidziane do realizacji w dającej się przewidzieć perspektywie - informuje radny.

Radny Łoś twierdzi, że mieszkańcy zarzucają gminie brak racjonalności i spójności w działaniu i obawiają się, że nakłady na prace projektowe zostaną zmarnowane. Jego zdaniem, prezydent miasta nie wywiązał się z deklaracji modernizacji dróg osiedlowych łącznie z wykonaniem miejsc parkingowych na osiedlu Piastowskim w rejonie ul. Dębowa-Kasztanowa. - Kilka dni temu przeprowadziłem oględziny infrastruktury osiedla. Nawierzchnia dróg jest rozsypana, krawężniki powykręcane i zmurszałe, chodniki niebezpieczne dla zdrowia i życia pieszych - wskazuje.

Świadomy wybór priorytetów

Radny ubolewa, że „służby miejskie pozostają obojętne na wyraźnie artykułowane przez mieszkańców potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury osiedlowej”. - Proszę o przedstawienie spójnej strategii miasta w przedmiocie rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej wraz z czasem planowanych do podjęcia działań - czytamy w interpelacji.

Do problemów poruszonych przez radnego odniósł się wiceprezydent Przemysław Kamiński. - W perspektywie kilku najbliższych lat nie jest planowane przeznaczenie środków finansowych na kompleksowy remont infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych przy ul. Traugutta, Żeromskiego, Dębowej i Kasztanowej - czytamy w odpowiedzi na interpelację. Nie jest to „przejaw krótkowzrocznej i szkodliwej dla miasta i jego mieszkańców polityki, lecz wynik świadomego wyboru priorytetów w polityce remontowej komunalnego zasobu”.

W ramach budżetu obywatelskiego?

Samorząd przeznacza duże nakłady finansowe na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym. Wiceprezydent zapewnia jednak, że na bieżąco realizowane są doraźne prace remontowe na osiedlach mające zapewnić bezpieczne korzystanie z infrastruktury drogowej. - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby remonty były zgłaszane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego - dodaje wiceprezydent Przemysław Kamiński.

Zastępca prezydenta miasta zwraca uwagę, że na osiedlach znajdują się budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. - Stan infrastruktury służącej mieszkańcom powinien być źródłem troski nie tylko miasta, lecz wszystkich członków wspólnoty - podkreśla.

Bartłomiej Kawalec