Od wielu lat nie mieliśmy za oknami tak dużej ilości zalegającego śniegu. Choć zima w mieście tworzy malowniczy klimat, to jest też powodem wypadków z udziałem pieszych. Skręcenia i złamania kończyn w okresie zimowym nie należą do rzadkości, dlatego przepisy zobowiązują do regularnego odśnieżania podjazdów, chodników i miejsc postojowych.

Obowiązek odśnieżania terenów należących do posesji, a także chodników graniczących bezpośrednio z nieruchomością spoczywa na jej właścicielu bądź administratorze, co wynika m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami, kto tego obowiązku nie wypełnia, podlega karze grzywny oraz ponosi odpowiedzialność za wypadki powstałe na nieodśnieżonym obszarze. W takich przypadkach Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości 20-500 zł.

Straż Miejska w Bielsku-Białej zapewnia, że kontrole po obfitych opadach śniegu odbywają się często, nie zawsze jednak kończą się mandatem, lecz zwykłym pouczeniem. W niektórych przypadkach ujawnienie takiego zaniedbania może zakończyć się wnioskiem do Sądu Rejonowego. Jak dowiedział się portal, od początku 2021 roku strażnicy miejscy nałożyli na właścicieli nieruchomości dwa mandaty karne, dziewięciu otrzymało pouczenia, a dwie kontrole zakończyły się wszczęciem czynności mających na celu ustalić, czy istnieją podstawy do skierowania wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia do sądu.

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że samo odśnieżenie terenów przylegających do posesji nie wystarczy, gdyż trzeba pamiętać o usunięciu zwałów śniegu i sopli lodowych z dachów budynków. Obowiązek w tym zakresie także należy do właściciela.

- Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i o dużych powierzchniach. Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu - mówi st. kpt. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa PSP w Bielsku-Białej.

AK