Małe i średnie firmy mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2001 r. PARP przeznaczy 64 mln zł m.in. na częściowe refundacje kosztów szkoleń, uzyskania certyfikatów ISO, usług informacyjno-doradczych. Od 25 czerwca obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez PARP. Określa ono zasady pomocy finansowej dla małych i średnich firm, które udokumentują poniesienie kosztów na swój rozwój. Dotacje można uzyskać na szkolenia z zakresu marketingu, przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i UE, zastosowania technik informatycznych, zarządzania. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dotację wysokości 60% netto poniesionych kosztów szkoleń, lecz nie więcej niż 1 tys. zł z tytułu uczestnictwa jednej osoby w jednym szkoleniu. Maksymalna kwota dotacji na jedną firmę z tytułu szkoleń nie przekroczy 5 tys. zł. Koszty uzyskania certyfikatu z zakresu zarządzania jakością, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa pracy będą refundowane do 60% netto. Mała firma może tu liczyć na dotację rzędu 20 tys. zł, średnia 25 tys. zł. PARP przewiduje wsparcie na finansowanie audytu certyfikacyjnego wysokości 60% netto poniesionych kosztów. Mała firma może tu liczyć na 6 tys. zł dotacji, a średnia na 12 tys. zł. Dotację może uzyskać jednorazowo lub w ratach. Agencja przyzna też dotacje na finansowanie usług doradczych związanych z emisją akcji dopuszczonych do publicznego obrotu i wprowadzeniem ich na nieurzędowy, regulowany rynek papierów wartościowych. W tych przypadkach dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto usług ani kwoty 100 tys. zł W ciągu roku PARP może udzielić jednej firmie nie więcej niż 3 dotacji, na łączną kwotę nie przekraczającą 150 tys. zł. Dotacja nie zostanie przyznana przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł bądź zalega z płaceniem podatków lub składek na ZUS.
/cci.pl/