REKLAMA

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

REKRUTACJA TRWA- WYPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTORNICZNIE NA STRONIE:

http://wseh.pl/wymagane-dokumenty.html

 

www.facebook.com/wsehpl
kanał YouTube: WSEH Bielsko, wsehTV

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej
Szkoły wyższe
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4
43-300 Bielsko-Biała
Skontaktuj się

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I POLITOLOGIA:

p. Edyta Kołodziejczyk
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
kom. 513 196 538
e-mail: [email protected]
[email protected]
skype: wseh.zarzadzanie

KIERUNEK FILOLOGIA

p. Marzena Naglik :
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
kom. 513 196 552
e-mail: [email protected]
skype: wseh.filologia

Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP.

Dynamiczny rozwój oraz utworzenie dwóch nowych kierunków humanistycznych, filologii i politologii spowodowały zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnię wciąż łączy ścisła współpraca z College'em THE TOP, który jako najstarsza szkoła językowa na Podbeskidziu i współzałożyciel WSEH przekazał Uczelni swoje bogate doświadczenie i tradycje.
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna stała się pionierem na Podbeskidziu w zakresie prowadzenia humanistycznych kierunków studiów.

Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy. Natomiast wykładowcami Wyższej Szkoły Ekonomicznej są znakomici pracownicy naukowi uczelni polskich i zagranicznych

WSEH działa na podstawie Zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do rejestru MEN pod numerem 126.

Misja

"Misją Uczelni jest obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"

Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania.
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna przywiązuje wielką wagę do kształtowania postaw obywatelskich oraz przestrzegania zasad tolerancji, które wynikają z solidnego wykształcenia opartego na zasadach etycznych zgodnie z sentencja Katona Starszego, że orator vir bonus dicendi peritus. Wynika z niej dla nas, że człowiek wykształcony czyli orator, a więc mówca, czyli także polityk, nauczyciel oraz człowiek zarządzający innymi i mający na nich wpływ, powinien być nie tylko biegłym w posługiwaniu się słowem i wiedzą, ale również dobry, czyli zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych. Takie zasady przyświecają całej wspólnocie akademickiej, stanowiąc ideowy fundament Statutu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna jako jedna z niewielu Uczelni w Polsce posiada pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich prowadzonych kierunkach oraz wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwolenie do prowadzenia uczelni wydane na czas nieokreślony. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są miejsca, jakie Uczelnia zajmuje w ogólnopolskich rankingach (Perspektywy i Rzeczpospolita, Home&Market). W związku z silną pozycją na rynku edukacyjnym Uczelnia została zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowym rankingu szkół wyższych Book of Lists prowadzonym przez Warsaw Business Journal. Rocznik Book of Lists to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym polsko-angielska publikacja biznesowa, która w formie ok. 70 rankingów prezentuje ponad 2,5 tys. najlepiej prosperujących firm z poszczególnych sektorów biznesu.

Naszym mottem przewodnim jest STUDENT W CENTRUM UWAGI !!!

Dlatego też:

  • celem istniejącego od 2001 roku Centrum Kariery Zawodowej jest monitoring rynku pracy. Na podstawie jego analiz WSEH buduje programy nauczania oraz tworzy kierunki i specjalności. Centrum dba także o zapewnienie spójnego i jednolitego systemu oceniania,
  • studenci filologii mogą korzystać z rozbudowanego systemu mentorskiego, dzięki któremu mają szeroki wybór praktyk pod okiem najlepszych i najbardziej doświadczonych nauczycieli ("mentorów"),
  • studenci politologii i zarządzania korzystają z ogromnej bazy kontaktów z instytucjami samorządowymi i prywatnymi firmami,
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia zapewnia podział na studia 3 i 4 letnie, na które studenci filologii kierowani są zależnie od wyniku testów językowych,
  • na politologii i zarządzaniu nacisk kładzie się na rozwijanie pełnej aktywności studenta (liczne sesje naukowe, dyskusje panelowe i konserwatoria).

Życie studenckie

Życie studenckie to nie tylko nauka. Uczęszczanie na zajęcia na wyższej uczelni daje studentom wiele możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań, sprawdzenia się w konkurencji z innymi oraz współpracy w grupie studentów dzielących takie same pasje i zainteresowania. Jednym z priorytetów Uczelni są działania na rzecz szeroko pojętego dobra studentów. Od początku swego istnienia Uczelnia z powodzeniem tworzyła relacje ze studentami na bazie partnerstwa. Władze Szkoły dążą do tego, aby udział studentów kształtowaniu Uczelni był jak największy. Wyrazem tych dążeń jest udział przedstawicieli studentów w pracach wielu komisji, które mają znaczący wpływ na w funkcjonowanie i rozwój Uczelni. Studenci mają także możliwość wyrażania swoich opinii zarówno bezpośrednio na spotkaniach z władzami uczelni oraz z pracownikami dydaktyczno-naukowymi, jak i pośrednio poprzez ankiety ewaluacyjne przeprowadzane na koniec każdego semestru. Opinie te są szczegółowo analizowane a głos studentów ma znaczący wpływ na organizację uczelni oraz na proces nauczania.

Uczelnia pracuje nie tylko w kierunku zagwarantowania najwyższego poziomu nauczania ale także zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań studentów. Uczelnia realizuje w tym celu swoją misję poprzez wspieranie regionalnych wydarzeń kulturalnych oraz powoływanie do życia własnych inicjatyw, takich jak: coroczna organizacja Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego i Niemieckiego oraz Międzynarodowej Olimpiady Przedsiębiorczości, wspieranie działalności Studenckiej Organizacji Sportowej WSEH TIGERS oraz drużyn występujących w lokalnych ligach czy organizację cyklicznych konkursów literackich.

W ramach Uczelni działają aktywnie koła naukowe, gdzie studenci na zajęciach poza programowych mogą się spełniać naukowo. Z kolei dla wszystkich tych, których pasją jest szeroko pojęta sztuka stworzone zostało Centrum Nieskrępowanych Działań Twórczych WSEH-ART, którego celem jest nie tylko pobudzenie aktywności artystycznej studentów, ale również stworzenie nieskrępowanej przestrzeni ekspresji artystycznej.

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym TELC (The European Language Certificates). Jest to organizacja stworzona dla testowania poziomu znajomości języków obcych zgodnie z kryteriami Rady Europy (the Common European Framework Reference), dotyczącymi nauczaniem i określania poziomu znajomości języków obcych.

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu pisemnych i ustnych testów (na różnych poziomach biegłości), które określają umiejętności językowe z naciskiem na umiejętności komunikacyjne.

Egzaminy TELC są organizowane razem z partnerami WBT, głównymi centrami egzaminacyjnymi TELC w Polsce oraz w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Część pisemna jest oceniana komputerowo
w głównym centrum we Frankfurcie nad Menem. P:rzy czym część dotycząca pisania listów i wypracowań , jest oceniana przez dwóch niezależnych egzaminatorów z Głównego Centrum Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem. Część ustna jest oceniana przez licencjonowanych egzaminatorów w instytucji, gdzie egzamin jest przeprowadzany. W chwili obecnej, uczelnia przeprowadza egzaminy TELC w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i rosyjskim.

Po zdaniu egzaminu TELC, kandydat otrzymuje certyfikat, który określa poziom znajomości języka. Certyfikaty są przesyłane, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych umiejętności z Głównego Centrum w Niemczech. Certyfikaty TELC są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Uczelnia bierze udział w życiu kulturalnym zarówno miasta jak i regionu. Jedną z form współpracy jest współorganizowanie Festiwali Nauki, których głównym założeniem jest prezentowanie naukowych i kulturalnych korzyści regionu Podbeskidzie dla jego mieszkańców.

W roku 2012 z inicjatywy Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, rozpoczął swoją działalność Klub Studencki OSCAR WILDE PUB. Pub posiada oryginalną aranżację i wyjątkowy charakter, dzięki niezwykłemu połączeniu nowoczesnej stylistyki z subtelnie opowiedzianą historią Oscara Wilde'a w tle.

Sercem i dumą lokalu jest własna piwniczka zawierająca wyszukane gatunki win. Początkowo dostępny tylko dla studentów, obecnie zaprasza w swe progi wszystkich bielszczan hasłem:

"Miejsce dla otwartych umysłów". OSCAR WILDE PUB to przestrzeń, w której odbywają się imprezy studenckie oraz comiesięczne wieczory Centrum Nieskrępowanych Działań Artystycznych WSEH-ART, skupiające miłośników literatury, muzyki i sztuki.

Galeria:


LokalizacjaTagi: szkoła wyższa, studia, Zarządzanie i marketing, Filologia angielska, Filologia germańska, Politologia

Stronę odwiedzono: 50669 razy.
Aktualizacja: 2014-07-16 11:46:00
Jesteś właścicielem obiektu/firmy?
Chcesz zmienić dane - kliknij

Masz uwagi co do aktualności wpisu? Kliknij

Komentarze 0

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem. Więcej informacji w regulaminie portalu i polityce prywatności.

Klauzula informacyjna ›
brak komentarzy

Zobacz również:

REKLAMA
ŁADOWANIE..