Chcąc zabezpieczyć swój dobytek – mieszkanie, dom, firmę lub cenną biżuterię czy dzieła sztuki – należy wybrać ofertę ubezpieczeń majątkowych. Czym się charakteryzują i jakie są ich cechy szczególne?

Podstawa prawna dla ubezpieczeń majątkowych

Na rynku ubezpieczeniowym wyróżnia się wiele rodzajów ubezpieczeń, ale najczęściej przyjmowana klasyfikacja dzieli je na ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Szczegółowe regulacje dotyczące istoty umowy ubezpieczenia majątkowego i jej zakresu wskazują przepisy Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

W art. 821 niniejszej ustawy ustawodawca precyzuje, że przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Z kolei ustawa z dnia 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w art. 2 ustala, w jakich sytuacjach udziela ochrony w ramach ubezpieczeń majątkowych. Wskazano w tym artykule, że ubezpieczyciel zapewnia ochronę osobom fizycznym, prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej przed skutkami zdarzeń losowych w ubezpieczonym mieniu oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

W grupie ubezpieczeń majątkowych mieszczą się m.in. polisy:

 • ubezpieczenia domu lub mieszkania,
 • ubezpieczenia firmy,
 • ubezpieczenia samochodu na wypadek zniszczenia i kradzieży (autocasco),
 • ubezpieczenia assistance,
 • ubezpieczenia OC.

Do grona ubezpieczeń majątkowych można zaliczyć też polisy dla specjalnych grup odbiorców, np. obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC jako szczególny rodzaj ubezpieczenia majątkowego

Kodeks cywilny wymienia w grupie ubezpieczeń majątkowych m.in. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC. Przez umowę tę ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w niej odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony. Dotyczy to szkód, które są następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, jakie zaistniało w okresie ubezpieczenia.

Cechy charakterystyczne ubezpieczeń majątkowych

W sposób zdecydowany ubezpieczenia majątkowe różnią się od ubezpieczeń osobowych. Wśród ich charakterystycznych cech wymienić należy:

 • przedmiot ubezpieczenia – mienie lub odpowiedzialność cywilna;
 • podmiot umowy ubezpieczeniowej – umowę podpisuje osoba fizyczna lub osoba prawna;
 • skoncentrowanie na szkodzie – w przypadku jej zaistnienia jest wypłacane odszkodowanie;
 • suma ubezpieczenia – oszacowana na podstawie realnej wartości ubezpieczonego obiektu;
 • charakter świadczenia – odszkodowanie, rekompensata szkód;
 • czas obowiązywania polisy – umowy krótkoterminowe, zwykle do 1 roku.

Przed czym ochroni klienta ubezpieczenie majątkowe?

Ochroną w ramach ubezpieczenia majątkowego można objąć nieruchomości, pojazdy, w tym samochody osobowe i dostawcze, sprzęt elektroniczny, ruchomości i wyposażenie mieszkania, sztukę, kosztowności, a nawet zwierzęta domowe. Wiele polis zawiera ochronę od odpowiedzialności cywilnej, przez co ubezpieczający nie musi się obawiać konsekwencji finansowych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Można również uwzględnić w ubezpieczeniach majątkowych wsparcie fachowców w ramach assistance.

Jakie odszkodowania wypłacają ubezpieczyciele?

Niestety zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania. W takiej sytuacji można zwrócić się o pomoc do Polisa Plus, prowadzonej przez Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych i nie przyjmować propozycji złożonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Niewykluczone, obsługa kancelaryjna przyczyni się do wykazania, że klientowi może przysługiwać pokaźna dopłata do zaproponowanej kwoty.

Według PIU – Polskiej Izby Ubezpieczeń – w 2017 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł odszkodowań, w tym:

 • 20,4 mld zł z tytułu ubezpieczeń na życie,
 • 8,6 mld zł z OC komunikacyjnego,
 • 4,5 mld zł z autocasco,
 • 1,7 mld zł z ubezpieczeń majątkowych odszkodowań za skutki żywiołów.

Poszkodowani nie muszą przyjmować rekompensaty i odszkodowań, jakie zaoferuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Mogą podważyć wysokość odszkodowania samodzielnie lub z pomocą fachowców i często będą w stanie wywalczyć większe odszkodowanie.