W 2014 roku znaczna część składek zgromadzonych na indywidualnych kontach Polaków w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)  została umorzona i przekazana do ZUS. Była to kwota 150 miliardów złotych. Ten gigantyczny transfer środków wynikał z przepisów prawa, które znacząco zmieniły obowiązujące regulacje w zakresie gromadzenia funduszy na przyszłą emeryturę.

Do tej pory Otwarte Fundusze Emerytalne stanowiły obowiązkowy II filar reformy emerytalnej z 1999 roku. Oznacza to, że ZUS obligatoryjnie przekazywał część składki emerytalnej na konto w OFE. Nowelizacja z 2013 roku sprawiła, że OFE stały się dobrowolne, co oznacza że możemy zdecydować czy część naszej składki będzie pozostawać w ZUS, czy też zostanie przekazana na konto w OFE.

W związku z nowymi przepisami 51,5% zgromadzonych tam środków zostało obligatoryjnie umorzonych. Umorzeniem określa się tutaj pomnożeniu ilości jednostek rozrachunkowych, zgromadzonych na danym koncie emerytalnym przez ich wartość w dniu dokonania umorzenia. Tak obliczona kwota została przekazana na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w dalszym ciągu ma stanowić zgromadzony kapitał.

 

Dobrowolność kontrolowana

 

Wspomniana wyżej dobrowolność pozostaje zatem mocno ograniczona, gdyż stosowana jest jedynie w przypadku pozostałej, nie umorzonej kwoty, jak i przyszłych składek. Do 31.07.2014 Polacy mogli zdecydować, czy ich składki mają być w całości przekazywane do ZUS, czy też ich część miałaby trafiać do wybranego OFE. Możliwość zmiany decyzji będą mieli również po dwóch latach, a następnie co cztery.

 

Prezydenckie wątpliwości

 

Projekt ustawy zmieniającej zasady finansowania przyszłych emerytur wzbudził wątpliwości głowy państwa, co do zgodności z Ustawą Zasadniczą. Prezydent co prawda ustawę podpisał, lecz skierował ją również do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając część regulacji. Wśród zakwestionowanych przepisów znajdują się zapisy o zakazie inwestowania OFE w obligacje, co wzbudza duże kontrowersje, gdyż to właśnie one stanowiły lwią część inwestycji. Ponadto Prezydent miał wątpliwości co do obowiązku zakupu akcji przez OFE. Ustawodawca nakazał Funduszom inwestycje w akcje na poziomie 75% w 2014 roku, 55% do końca 2015 roku i analogicznie 35% i 15% w latach 2016-2017. Ta operacja znacząco wpływa na zwiększenie poziomu ryzyka przy zarządzaniu powierzonymi OFE środkami. Zakwestionowany został również zakaz reklamy Funduszy pod karą grzywny w wysokości trzech milionów złotych.

 

Najpóźniej w grudniu 2015 poznamy stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

 

Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie wyznaczył terminu rozprawy, co nie oznacza, że nie zajmuje się tą sprawą. Wręcz przeciwnie – powstał już projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Został on również przekazany wszystkim sędziom. Prezes TK oznajmił, że we wrześniu bieżącego roku odbędzie się posiedzenie, na którym sędziowie będą głosowali nad tym projektem. Termin rozprawy zostanie wyznaczony, gdy przynajmniej ośmiu sędziów Trybunału zaakceptuje treść orzeczenia. Dodał on także, że do końca 2015 roku zostanie wydany wyrok w sprawie zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Szukasz więcej informacji sprawdź na pzu.pl